Møder og lokaler

Her kan du læse om Aalborg Kommunes praksis vedrørende møder, lokaler, besøg og vælgermøder med politiske partier og lister, der stiller op til valg til kommunalbestyrelsen.

Besøg på institutioner, tilbud og skoler

Lister, der stiller op til kommunalvalget samt politiske partier har mulighed for at aftale besøg på tilbud mv., hvis det vurderes ikke at være uhensigtsmæssigt for den daglige drift eller borgerne, der benytter tilbuddet. Sårbarheden blandt de borgere, der benytter det konkrete tilbud, skal tages i betragtning. Besøg må ikke have karakter af valgkamp eller valgagitation.

Beslutning om at indgå aftale om et besøg træffes af lederen af det pågældende tilbud – den forvaltningen tilbuddet hører under skal underrettes.

Informationsmøder

Udover de fastlagte kandidatmøder, kan der efter anmodning afholdes informationsmøder med lister, der stiller op til valg til kommunalbestyrelsen under følgende betingelser:

  • Mødet skal vedrøre et afgrænset emne.
  • Mødet må alene vedrøre information om faktiske kommunale forhold, og ikke have karakter af bistand til valgkamp. Der må ikke oplyses om interne strategier, planer og kommende tiltag, medmindre disse allerede er offentligt kendte.
  • Mødet skal maksimalt have en varighed på ca. 1 time.
  • Aalborg Kommune skal være repræsenteret på ledelsesniveau.

Beslutning om deltagelse i informationsmøde træffes af den pågældende forvaltnings direktion, der fastlægger rammerne.

Anmodninger imødekommes i det omfang emnet vurderes relevant, og såfremt hensigtsmæssigt i forhold til driften.

Udlån af lokaler

Politiske partier og lister, der stiller op til kommunalvalget, har visse muligheder for at låne kommunale lokaler.

Såfremt partiet eller listens ungdomsafdeling er godkendt som folkeoplysende forening stiller Aalborg Kommune lokaler til rådighed til disse afdelinger efter folkeoplysningsloven. Henvendelse herom kan rettes til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Herudover er det muligt at låne mødelokaler til interne møder efter forvaltningens normale praksis under følgende betingelser:

  • Mødet må ikke have karakter af vælgermøder eller valgagitation.
  • Lokale kan lånes i det omfang, der er ledige egnede lokaler.
  • Det er som udgangspunkt ikke muligt at låne mødelokaler uden for åbningstid.
  • Aalborg Kommune leverer ikke forplejning.

Der kan være lokaler, der ikke udlånes.

Vælgermøder

Biblioteker, kulturinstitutioner og undervisningsinstitutioner kan vælge at arrangere vælgermøder til at fremme den demokratiske debat. Beslutningen om at arrangere vælgermøder træffes af lederen af den pågældende institutionen - den forvaltningen institutionen hører under skal underrettes.

Alle partier og lister, der opstiller, skal gives mulighed for at deltage, ligesom tilrettelæggelsen af vælgermødet skal sikre ligebehandling af de deltagende partier og lister.

Del indhold